Poziv za prisustvovanje seminaru ZA VOZAČE

Rad i odmor profesionalnih vozača i korištenje tahografa u domaćem i međunarodnom prometu

U procesu prilagodbe hrvatskih zakona EU propisima, nedavno je objavljen Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu( N.N. 60/08). Time su u potpunosti usklađeni naši s EU propisima o radu i odmoru vozača, na koji način vozači moraju voditi evidenciju svoga rada, te je stvoren okvir za uvođenje digitalnog tahografa.
Zakon ujedno nalaže povećani obim nadzora koji moraju napraviti policija i cestovna inspekcija na cesti i u tvrtkama. Do sada se u domaćem prometu vozači nisu suočavali s takvim obimom nadzora u striktnom provođenju propisa iz ovog područja i većina ih nije u dovoljnoj mjeri za to pripremljena. U velikoj mjeri se zanemarivao taj segment obuke u procesu školovanja profesionalnih vozača te se osjeća potreba obukom ih upoznati s propisima i pravilnom korištenju tahografa.

Seminar za vozače na kojem će dobiti informacije i tumačenja u svezi važećih propisa, korištenju tahografa i tahografskih listića u vođenju evidencije svoga rada i odmora te novina koje donosi uvođenje digitalnih tahografa.

Teme koje se obraduju na seminaru

  • Promjene koje donosi Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i njegov utjecaj na rad vozača
  • Vođenje evidencije rada i odmora vozača
  • Korištenje tahografa
  • Propisi o radu i odmoru vozača te vođenju evidencije u medunarodnom prometu
  • Postupanja u pojedinim praktičnim situacijama
  • Promjene koje donosi digitalni tahograf

Molimo Vas, ukoliko želite prijaviti polaznike seminara, ispunite priloženu Prijavnicu i pošaljete je na URAR d.o.o.

Za sva pitanja u svezi organizacije i održavanja seminara molimo Vas da se obratite osobi za kontakt:
Robert Štefanac